Политика за личните данни на уебсайтаНастоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни на потребителите при използването на услуги и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.nenadiastazata.com, достъпен на адрес https://www.nenadiastazata.com/, и предлагани от доставчика на услуги „Нутретика“ ЕООД – търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 204603275, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Бели брези“, ул. „Царево село“ № 11А, ап. 19, телефон: 0877087786адрес на електронна поща: info@nenadiastazata.com („Политиката“).

Политиката се приема на основание чл. 54 от Общите условия за потребители при ползване на услуги, стоки и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.nenadiastazata.com, и отразява необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя, предприети от доставчика на услуги „Натурелита“ ЕООД, съгласно изискванията на действащото българско и европейско законодателство. Политиката урежда отношенията, свързани със събирането, обработването и защитата на личните данни, отнасящи се до потребителите на услуги и съдържание, достъпни чрез уебсайта www.nenadiastazata.com на доставчика на услуги „Натурелита“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни.

Ако възникнат въпроси или притеснения относно съдържанието и предвидените мерки за защита в настоящата Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с „Натурелита“ ЕООД, като използвате следния адрес за електронна поща: info@nenadiastazata.com или формуляра за контакт, достъпен от раздел „Контакти“ на заглавната страница на уебсайта www.nenadiastazata.com.

За прилагането и тълкуването на настоящата Политика използваните понятия и изрази ще се употребяват със значението, с което са определени съгласно чл. 1, ал. 1 от Общите условия за потребители при ползване на услуги, стоки и съдържание, предоставяни чрез уебсайта www.nenadiastazata.com.

 

 1. Защита на вашите данни

На територията на всички държави в Европейския съюз от 25 май 2018 г. се прилага Общият регламент относно защитата на данните. Той защитава вашите основни права и свободи като потребители на нашите услуги, като поставя изисквания и предвижда мерки, с които личните данни, отнасящи се до вас, да бъдат винаги защитени. Повече информация за приложението на регламента може да намерите на български език в раздел „Бъдете информирани“ на уебсайта на Комисия за защита на личните данни, бидейки българският надзорен орган в областта на защитата на личните данни.

Ние, от „Нутретика“ ЕООД, вярваме, че защитата и опазването на поверителността, целостта и наличността на данните, отнасящи се за вас, е неизменна част от ценностите и целите на организацията и нивото на обслужване, което ви предлагаме.

Някои от услугите, които предлагаме, изискват обработка на ваши лични данни. Настоящият документ ви дава информация за мерките за съответствие, които сме предприели, за да защитим вашите права и свободи при спазване на принципите на законосъобразно, прозрачно и добросъвестно обработване на лични данни.

Тук можете да разберете какви лични данни обработваме, за какви цели и в какви срокове, с кого и при какви условия ги споделяме, както и получите достъп до тях и да упражните пълния обем от права, гарантирани от Общия регламент относно защитата на данните. Предоставяме ви и общ преглед на някои от начините, по които този уебсайт обработва вашите лични данни, включително използването на „бисквитки“ и социални медии.

Във всеки момент вие можете да упражните правото си на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се за вас – посредством електронната форма по-долу или като се свържете директно с нас.

 1. Принципи на обработване на личните данни

Ние обработваме лични данни при спазване на следните принципи:

 1. Законосъобразност, прозрачност и добросъвестност

Ние обработваме лични данни, отнасящи се за вас, единствено на основания, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните. С политиката си на прозрачност относно обработваните лични данни ние целим да създадем трайни отношения с потребителите на нашите услуги, основани на доверие и гарантирани от възможността за активното участие и контрол от страна на потребителите при осъществяването на дейностите по обработване на лични данни. Нашите дейности, основани на обработване на лични данни, се осъществяват в съответствие с принципите на добросъвестност и отчетност. Ние се стремим да предоставяме в качествена и изчерпателна, но достъпна и разбираема форма и на ясен език информацията, която е необходима за ефективното упражняване на контрол от страна на субектите на данни от регламента.

Принципът на законосъобразно, прозрачно и добросъвестно обработване поставя субектите на данни на централно място. Той ги овластява с възможността да осъществяват контрол върху дейността на администратора и на обработващите лични данни. Така например за личните данни, обработвани на основанието на съгласие, вие имате възможността във всеки момент да оттеглите съгласието си и да упражните пълния обем от права, гарантирани от регламента, сред които правото на достъп, правото на възражение, правото на изтриване и др.

 1. Ограничение на целите

Ние обработваме лични данни единствено за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Тези данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Определянето на целта е основна първа стъпка при прилагането на законовите мерки за защита на личните данни и разработването на гаранции за тяхната защита във всяка дейност по обработване. Определянето на целта е предпоставка за прилагане на други изисквания за качество на данните, включително адекватността, относимостта, пропорционалността и точността на събраните данни и изискванията относно периода на съхранение на данните. Принципът на ограничение на целите има за цел да установи границите, в рамките на които личните данни, събрани за дадена цел, могат да бъдат обработвани и могат да бъдат използвани за по-нататъшна употреба.

Когато споделяте лични данни с нас, вие имате очаквания за целите, за които тези данни ще бъдат използвани. Ние отчитаме тези очаквания и се съобразяваме с тях, така че да съхраним доверието, което ни гласувате, и да гарантираме предвидимост на обработването. Като крайъгълен камък на режима за защитата на данните, ние се придържаме към принципа на ограничението на целите, който възпрепятства използването на лични данни за цели, различни от тези, за които първоначално са били събрани.

 1. Свеждане на данните до минимум

Ние обработваме единствено лични данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Нашите дейности и процеси са организирани около минимума от лични данни, които са необходими за постигането на съответните цели. Нашата платформа и процеси са проектирани по начин, който да гарантира, че обработваме единствено личните данни, които са необходими за постигане на конкретна, ясно формулирана цел.

 1. Точност

Личните данните, които обработваме, са точни, коректни и актуални. Ние предприемаме мерки, които позволяват навременното актуализиране на данните, вкл. изтриване или заличаване на неточни или неактуални данни. В дейността си ние предприемаме редица мерки, с които да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

 1. Ограничение на съхранението

Ние съхраняваме личните данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. В случаите, в които знаем какъв е точният период, който е необходим, той е указан изрично, а във всички останали случаи предоставяме указания относно критериите, които се използват за изчисляване на този период.

 1. Сигурност на обработването

Ние обработваме лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Личните данни, отнасящи се за Вас, са защитени срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. За постигането на съответствие с този принцип ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с рисковете за Вашите основни права и свободи.

 1. Отчетност

Обработването на лични данни се основава на доверието между вас, като субекти на данни, и нас, като администратор. Тъй като личните данни, които обработваме, могат да разкриват различни аспекти на Вашата личност, ние полагаме грижи не само да опазим доверието помежду ни, но и да противодействаме на рисковете за Вашите права и свободи, произтичащи от всяко обработване. По тази причина ние поддържаме в актуален вид информация относно мерките и средствата за съответствие, които сме предприели, вкл. политики за защита на данните, оценки на рисковете, предприети технически и организационни мерки и др.

 

 • Какви лични данни обработваме, за какви цели, на какво основание и за какъв период

Ние обработваме лични данни, отнасящи се за вас, за да ви предоставим качествено, адекватно и професионално обслужване. Обработването представлява всяка дейност с лични данни, включително първоначално събиране, обработване, промяна, изтриване и заличаване. Всяко обработване на лични данни се извършва единствено за конкретно определени цели и единствено на някое от изброените в Общия регламент относно защитата на данните правни основания.

Ние не използваме по-нататък информацията за друга цел, различна от посочената.

Ние внедряваме мерки, гарантиращи, че Вашите данни се поддържат актуални и се обработват надеждно.

Ние не разкриваме вашите лични данни на трети страни за целите на директния маркетинг.

Имате право на достъп до вашата лична информация, правото да я поправите и правото да подадете жалба по всяко време, ако смятате, че вашите права са били нарушени в резултат на незаконосъобразно обработване на лични данни, отнасящи се за Вас.

Ние не пазим Вашата лична информация за период от време, по-дълъг от необходимото за целите, за които я събираме. Ние обаче можем да съхраняваме Вашата информация за по-дълъг период от време за исторически, статистически или научни цели, като положим подходящи гаранции за нейната защита чрез агрегиране, анонимизиране и/или псевдоминимизиране.

 

Лични данни, обработвани във връзка с функционирането на уебсайта www.nenadiastazata.com

С цел предоставяне на услугите и подобряване на тяхното качество, ние автоматично съхраняваме определена информация, която вашият компютър или друго крайно устройство изпраща към сървъра на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация (напр. хостинг компанията, чиито услуги използваме) във връзка с вашата активност. Информацията се съхранява в журнални файлове (log files) на сървъри на доставчик на услуга по съхранение на чужда информация и може да включва данни за:

 1. посетени от вас уеб страници от уебсайта nenadiastazata.com; уебсайтове, които са ви пренасочили към уебсайта www.nenadiastazata.com; и уебсайтове, посетени от вас чрез електронни препратки, поместени на уебсайта www.nenadiastazata.com;
 2. дата и час на посещенията по т. 1;
 3. публичен IP адрес на вашето крайно устройство на потребителя;
 4. вид, наименование и версия на използвания от вас интернет браузър;
 5. ключови думи, използвани от вас за търсене на информация в уебсайта nenadiastazata.com;
 6. брой потребители, посетили определена уеб страница от уебсайта nenadiastazata.com;
 7. брой кликвания върху електронни препратки от уебсайта nenadiastazata.com, и др.

Събираме, обработваме и използваме журнални файлове, съдържащи например дата, час, източник на връзката – IP адреси, когато това е необходимо по силата на приложим закон, както и журнални файлове и всякаква друга информация, необходима за възпроизвеждането на електронни изявления, направени от посетителите на уебсайта в хода на използване на услугите или за идентифицирането на потребителя (където това е приложимо) в случай на правен спор.

В приложимите случаи, при предоставяне на услугите съхраняваме информация и получаваме достъп до информация, съхранена на крайното устройство на потребителя, която обработваме за следните цели:

 1. осигуряване нормалния и качествен достъп на потребителя до услугите с всичките им функционални възможности;
 2. проверка за наличието на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на потребителя, необходими за нормалния достъп и използване на услугите и съответно информирането за липсата на такива;
 3. проследяване и предотвратяване на многократни регистрации от един и същи потребител и извършването на неправомерни действия;
 4. визуализиране или скриване на елементи от уебсайта nenadiastazata.com, които имат специфични изисквания, съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на потребителя, като напр. широчина на екран, разделителна способност и др.;
 5. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта nenadiastazata.comсъобразно предпочитанията и настройките на потребителя;
 6. приспособяване на услугите и осигуряване на автоматично показване или скриване на различни елементи от уебсайта nenadiastazata.comсъобразно предпочитанията и настройките на потребителя.

Тези данни събираме и обработваме на основание чл. 6, пар. 1, б. е) от Общия регламент относно защитата на данните – т.е. легитимния ни интерес да опознаем Вашите предпочитания при използване на услугите, стоките и съдържанието, предоставяни чрез нашия уебсайт така, че да можем да Ви предоставим по-добри услуги, които отчитат Вашите нужди и желания. При определяне на легитимния ни интерес ние отчитаме Вашите интереси и основните права и свободи и събираме и обработваме данни, отнасящи се за Вас, единствено тогава, когато тези интереси, права и свободи не се засягат непропорционално спрямо този легитимен интерес.

Тези данни обработваме за следния срок:

За повече информация относно използваните от нас „бисквитки“, разгледайте нашата Политиката за „бисквитки“ за уебсайта www.nenadiastazata.com.

 

Лични данни, необходими за участие в онлайн програмата „Не на диастазата“ за възстановяване след раждане, прибиране на корема, грижа за тазовото дъно и изграждане на функционални хранителни и двигателни навици

Следните лични данни се обработват само за целите на участие в и предоставяне на услуги като част от онлайн програмата „Не на диастазата“, достъпна чрез уебсайта www.nenadiastazata.com.

Участието в онлайн програмата „Не на диастазата“ се потвърждава след сключване на договор за предоставяне на цифрово съдържание.

 1. Регистрационна форма за участие в програмата
 • Име, фамилия, адрес за електронна поща, телефон – това е информация, която получаваме от Вашия потребителски профил. Ние я обработваме на същото основание и за цели, които са съвместими с целта, описана по-горе, а именно – за да комуникираме с вас по време на програмата във връзка с отделни нейни етапи, консултации по изпълнението на програмата или свързани услуги.
 • Населено място, в което живеете, статус на заетост на пазара на труда, възраст (в години), информация дали сте раждали или не, а в случаите, в които сте раждали, ни интересуват още начин на (последно) раждане, изминало време от (последно) раждането (в години) и брой деца – използваме тази информация за подобряване качеството на предлаганите към вас персонални услуги в рамките на реализираното от вас издание на онлайн програма, както и за целите на цялостното подобряване на услугата по предоставяне на онлайн програмата „Не на диастазата“ в нейните бъдещи издания. По-детайлната информация за нашите участници ни дава възможност да доразвиваме нашето образователно текстово и аудио-видео съдържание като предлагаме примери и насоки, относими към най-често срещаните категории участници. Тези лични данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква „а“ във връзка с чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, а именно – изричното Ви съгласие. Съхраняваме тези данни до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили. След изтичането на този период, съхраняваме информацията единствено и само за статистически цели в обобщен вид, който не позволява да бъдете идентифицирани.
 • Събираме още информация за това как сте научили за термина „диастаза“ и програмата и какви резултати очаквате – макар тези данни да не представляват лични данни по своята същност, в съвкупност с изброените по-горе и/или с оглед на вашите отговори биха могли да представляват лични данни. Тези данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, а ако те се отнасят до здравословното Ви състояние или сексуалния Ви живот – и при условията на чл. 9, параграф 2, буква „а“, а именно – изричното Ви съгласие. Съхраняваме тези данни до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили. След изтичането на този период, съхраняваме информацията единствено и само за статистически цели в обобщен вид, който не позволява да бъдете идентифицирани.
  • Информацията за това как сте научили за термина „диастаза“ и програмата използваме за статистически цели с оглед бъдещото развиване на и маркетиране на програмата.
  • Вашите очаквания към резултатите от програмата се използват за подобряване качеството на предлаганите към вас персонални услуги в рамките на реализираното от Вас издание на онлайн програма.
 1. Индивидуален анализ (в частта Анализ на тялото)

Тази услуга се заявява еднозначно от Вас при избор на пакет услуги, включващи индивидуален анализ. Целта на индивидуалния анализ е Вие да получите персонален коментар на вашата стойка и хранителни навици, за да знаете върху какво да се фокусирате най-много през следващите седмици и как да извлечете максимален резултат.

За да анализираме вашата стойка, ни е необходима следната допълнителна информация относно: вашите спортни навици, наличие на травми и контузии и тяхното детайлизиране, в т.ч. гръбначни изкривявания, херния и др., физически мерки в килограми и сантиметри, и търсен от програмата ефект (конкретно по отношение на тази услуга, а не програмата като цяло; данни относно програмата като цяло са предоставени на етап регистрация за участие в програмата).

В допълнение изискваме и 3 (три) ваши снимки – в анфас, в ляв профил и в гръб. Снимките са в цял ръст и с тесни дрехи, направени по начин, по който да се виждат стъпалата и ушите. Приканваме участниците в нашите програми да не заснемат лицата си.

Тези данни са ни необходими за целите на персонализирания анализ на тялото. Физически мерки в килограми и сантиметри се предоставят в началото и края на програмата, за да можем да направим сравнение преди/след, както и да имаме представа колко е голяма Вашата диастаза за по-добро персонализирани на предлаганите от нас услуги.

Макар част от тези данни да не представляват лични данни по своята същност, в своята, оглед на вашите отговори и подадената от вас регистрационна форма, те представляват лични данни и ние ги третираме като такива. Тези данни се обработват на основание член 6, параграф 1, буква „а“ във връзка с чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните – а именно изричното Ви съгласие. Съхраняваме тези данни до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили. След изтичането на този период, съхраняваме информацията единствено и само за статистически цели в обобщен вид, който не позволява да бъдете идентифицирани.

Част от данните във връзка с вашето здравословно състояние и физически мерки и общо тегло представляват специални категории данни. Ние обработваме тези данни единствено с Вашето изрично съгласие и за целите, описани по-горе. Вие имате правото да оттеглите това съгласие си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне. Това означава, че ние няма да обработваме данните, за които имаме Вашето изрично съгласие след оттеглянето му, но всяко обработване до този момент ще бъде законосъобразно.

 1. Индивидуален анализ (в частта Анализ на хранителния режим)

Тази услуга се заявява еднозначно от Вас при избор на пакет услуги, включващи индивидуален анализ. Целта на индивидуалния анализ е вие да получите персонален коментар на вашата стойка и хранителни навици, за да знаете върху какво да се фокусирате най-много през следващите седмици и как да извлечете максимален резултат.

За да анализираме Вашите хранителни навици, ни е необходима следната допълнителна информация относно: ръст, килограми, ниво на физическа активност, хранителни навици, алергии и/или непоносимост към конкретни храни, смущения при храносмилането, проблеми с кожата, косата и ноктите, проявления на мускулни болки и/или крампи и др. неразположения, редовен цикъл, ПМС, навици за сън.

В допълнение изискваме от вас да си водите хранителен дневник, съдържащ информация за видовете хранения и тяхната продължителност и вашите физически и емоционални усещания по дни – за всеки ден от продължителността на програмата.

Тези данни са ни необходими за целите на персонализирания анализ на хранителните ви навици.

Макар част от тези данни да не представляват лични данни по своята същност, в своята, оглед на вашите отговори и подадената от вас регистрационна форма, те представляват лични данни и ние ги третираме като такива (данните се обработват на основание член 6, параграф 1, буква „а“ във връзка с чл. 9, параграф 2, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, а именно изричното Ви съгласие. Съхраняваме тези данни до 6 месеца след приключване на изданието от онлайн програмата, в рамките на което сте ни ги предоставили. След изтичането на този период, съхраняваме информацията единствено и само за статистически цели в обобщен вид, който не позволява да бъдете идентифицирани.

Част от данните във връзка с Вашето здравословно състояние и физически мерки и общо тегло представляват специални категории данни. Ние обработваме тези данни единствено с Вашето изрично съгласие и за целите, описани по-горе. Вие имате правото да оттеглите това съгласие си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне. Това означава, че ние няма да обработваме данните, за които имаме Вашето изрично съгласие след оттеглянето му, но всяко обработване до този момент ще бъде законосъобразно.

 1. Популяризиране на програмата

С цел популяризиране на програмата „Не на диастазата“ периодично ние изработваме рекламни